Tag: RMUTT

Oct 28

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ โดยเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655 รายละเอียดฐานข้อมูล เพิ่มเติม คลิก https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32434

Oct 22

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน เรียนจบได้วุฒิบัตร สำหรับนักศึกษา สามารถต่อยอดสอบ Certificate IC3 GS5 เทียบโอนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้ https://ic3.rmutt.ac.th/

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32388

Oct 20

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ  วันที่   23  ตุลาคม  2563   เนื่องในวันปิยมหาราช  และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 วันและเวลาเปิดทำการ (ช่วงสถานการณ์ “พรก.ฉุกเฉิน”- Covid-19) 📌 วันจันทร์ – วันศุกร์     :  เวลา 08.30 – 20.30 น. 📌 วันเสาร์ – วันอาทิตย์   :  เวลา 08.30 – 16.30 น. 📌 ปิดบริการ : วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32372

Oct 20

เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1

มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีวันละ 2 รอบ เช้า-บ่าย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   เริ่มตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด 02-549 3639  Edutainment Zone ชั้น 2

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32368

Oct 20

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ โดยเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655 รายละเอียดฐานข้อมูล เพิ่มเติม คลิก

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32360

Sep 17

ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32178

Jul 16

โครงการ Notebook เพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโครงการ Notebook ราคาพิเศษเพื่อการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เปิดจองตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 สนใจเข้าร่วมโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่   เบอร์ติดต่อ 02 549 3074 , 02 549 3634อาคาร iWork@RT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรีรายละเอียดและสั่งจองได้ที่  https://www.ict.rmutt.ac.th/?p=2808   

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32076

Feb 20

ต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศ Finliand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย Tampere, ประเทศ Finland และ สถานฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31596

Feb 17

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence Development Program Rajamangala University of Technology Thanyaburi) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบร่ิการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31461

Feb 12

ต้อนรับ : โครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน พร้อมตัวแทนนักศึกษาในโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31443